CC-Link 通讯节点

 • 以太网接口、支持CC-Link IEFB通讯协议、最多驱动24个双电控阀、 CTEU-CCL-8、0

  订货代码: 007F54

  订货编号: CTEU-CCL-8

 • 以太网接口、支持CC-Link IEFB通讯协议、最多驱动24个双电控阀、 CTEU-CCL-16、

  订货代码: 007F52

  订货编号: CTEU-CCL-16

 • 以太网接口、支持CC-Link IEFB通讯协议、最多驱动24个双电控阀、 CTEU-CCL-24、

  订货代码: 007F51

  订货编号: CTEU-CCL-24

 • 以太网接口、支持CC-Link通讯协议、驱动16个双电控阀、 FAS-CTEU-CCL-16、00

  订货代码: 008F52

  订货编号: FAS-CTEU-CCL-16

 • 以太网接口、支持CC-Link通讯协议、驱动24个双电控阀、 FAS-CTEU-CCL-24、00

  订货代码: 008F51

  订货编号: FAS-CTEU-CCL-24

 • 以太网接口、支持CC-Link通讯协议、驱动8个双电控阀、 FAS-CTEU-CCL-8、008F

  订货代码: 008F54

  订货编号: FAS-CTEU-CCL-8

16